Monday, 06/12/2021 - 16:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học số 1 Ninh Phụng

Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng từ Năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ NINH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TH SỐ 1 NINH PHỤNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số:  12/QĐ-THNP1      Ninh Phụng, ngày 27 tháng 4 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1
sử dụng từ năm học 2020-2021 trong Trường Tiểu học Số 1 Ninh Phụng
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 NINH PHỤNG
 
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Điều lệ Trường tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng từ năm học 2020-2021 trong Trường Tiểu học Số 1 Ninh Phụng;
Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng từ năm học 2020-2021 trong Trường Tiểu học Số 1 Ninh Phụng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng từ năm học 2020-2021 trong Trường Tiểu học Số 1 Ninh Phụng.
Điều 2. Bộ phận chuyên môn chịu trách nhiệm hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng sách giáo khoa vào tổ chức dạy và học. Thông báo rộng rãi cho giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh về danh mục sách giáo khoa lớp 1 đã được lựa chọn sử dụng trong nhà trường từ năm học 2020-2021.
Điều 3. Bộ phận chuyên môn và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày kí./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CM.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Trần Thị Thu Yên

Nguồn: c1nphung1-nh.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 2
Tháng 12 : 13
Năm 2021 : 4.113